Richard Ayoade

Richard Ayoade

Tiểu sử

British comedian, director, actor, writer, and TV personality.

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1977-05-23

Nơi Sinh: Hammersmith, London, England

Còn được Biết đến Như: